Spring naar inhoud

Hoogwaardig Openbaar Vervoer Haarlem-Noord

augustus 5, 2015

300 haarlem_detail

De provincie Noord-Holland en de Gemeente Haarlem werken samen aan beter openbaar vervoer. Speerpunt hierin is het realiseren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Ontbrekende schakel is de verbinding tussen Station Haarlem en het Delftplein. De gemeente Haarlem heeft onderzoek laten doen naar een voorkeurstracé met als resultaat dat de gemeenteraad in juni 2013 het tracé voor HOV tussen Station Haarlem en Delftplein heeft vastgesteld. Het vastgestelde tracé gaat lopen via de Rijksstraatweg en de bus gaat meerijden met het overige verkeer.

De bureaus APPM en Goudappel Coffeng werken het voorkeurstracé namens de gemeente Haarlem uit tot een ontwerp. Eerste stap hierin was het inventariseren van knelpunten en wensen. Het gaat hier niet alleen verkeerskundige knelpunten, maar bijvoorbeeld ook om knelpunten en wensen op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de betrokkenen en belanghebbenden.

Betrokkenen en belanghebbenden (waaronder: Connexxion, ROVER, vertegenwoordigers van de wijkraden (WBO), de Fietsersbond, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem) worden doormiddel van ateliersessies en inloopbijeenkomsten gevraagd om mee te denken in het ontwerpproces. Doel is om zoveel mogelijk knelpunten en wensen op te halen uit de projectomgeving, zodat deze, daar waar mogelijk, meegenomen kunnen worden in het uitwerken van de oplossingen en het uiteindelijke ontwerp.

Woensdag 1 juli 2015 heeft de derde ateliersessie en daarop volgend de derde inloopbijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de uitgewerkte oplossingen aan de betrokkenen en belanghebbenden gepresenteerd. Ook tijdens deze bijeenkomsten is de aanwezigen weer gevraagd om aandachtpunten in te brengen en suggesties te doen.

De knelpunten, wensen en aandachtpunten worden doormiddel van een traject van knelpunten & wensen, oplossingsrichtingen en oplossingen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp is naar verwachting eind augustus 2015 gereed.

In dit boekje staan voor alle onderzochte tracédelen de gepresenteerde oplossingen met de aandachtspunten zoals opgehaald tijdens de bijeenkomsten van 1 juli 2015. De aandachtpunten zijn opgenomen in de blauwe “post-it’s”.

Doel van het project HOV-Noord Haarlem is om een Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding te creëren tussen Station Haarlem en Delftplein via de Rijksstraatweg. Belangrijkste uitgangspunten zijn: • Het voorkeurstracé vastgesteld door Gemeenteraad juni 2013: • Vanaf Kennemerplein via Schoterweg/Kennemerstraat/Frans Halsstraat, Rijksstraatweg tot aan Delftplein • De bus rijdt mee met het overige verkeer. • Blijft een busverbinding (wordt in de toekomst geen tram). • Ontwerp moeten passen binnen huidige openbare ruimte, geen sloop bestaande panden. • De HOV-buslijn moet voldoen aan de kwaliteitseisen HOV van de provincie Noord-Holland: • Stipt & betrouwbaar • Hoge gemiddelde reissnelheid • Comfortabel • Meenemen leefbaarheid en veiligheid vanuit de motie “Veilige kruispunten HOV-Noord” 31 januari 2013 (de motie is opgenomen in de bijlage van dit verslag).

In de sessies op 18 mei, 9 juni en 1 juli 2015 is de lijst van uitgangspunten uitgebreid met knelpunten, wensen en aandachtpunten uit de projectomgeving. Het totaal van knelpunten, wensen en aandachtspunten vormt de basis voor het op te stellen ontwerp. In totaal zijn er tijdens de bijeenkomsten voor twaalf locaties knelpunten, wensen en aandachtspunten opgehaald. Daarnaast zijn ook algemene punten geïnventariseerd die van toepassing zijn op het gehele tracé.

Doel van de huidige fase is om te komen tot een door het college van B en W vastgesteld definitief ontwerp (DO). Het DO wordt opgesteld op basis van tussenstappen. Allereerst zijn de knelpunten uitgewerkt in oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen zijn vervolgens uitgewerkt in oplossingen die gedurende de zomer uitgewerkt worden in een voorlopig ontwerp. Zowel de oplossingsrichtingen als de oplossingen zijn doormiddel van ateliersessies en inloopbijeenkomsten voorgelegd aan de projectomgeving en vervolgens weer aangescherpt op basis van de ingekomen reacties en suggesties.

From → Uncategorized

Geef een reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: